Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa: Mestna knjižnica in čitalnica Idrija
Ulica sv. Barbare 4-5
5280 Idrija 

T: 05 37 34 060
F: 05 37 34 065
E: knjiznica.idrija@mkci.si
www.idr.sik.si 

Matična številka: 5055474
Davčna številka: 56698798
Šifra dejavnosti: 92.511
TRR: SI 56 0110 0600 8337 949 

Odgovorna oseba: Nada B. Eržen, direktorica 

Datum prve objave kataloga: 24. 4. 2007
Datum zadnje spremembe: 4. 7. 2016 

Katalog je dostopen:

- v elektronski obliki na spletni strani knjižnice: www.idr.sik.si

- v tiskani obliki na upravi knjižnice od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA 

 

2. 1. Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda 

 

2. 1. 1. Kratek opis delovnega področja javnega zavoda 

 

Knjižnična dejavnost, ki je javna služba, zajema:

 - zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,

- zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,

- izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,

- posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,

- sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,

- pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,

- informacijsko opismenjevanje,

- varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,

- drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo,

- dejavnost knjižničnega informacijskega servisa za izmenjavo podatkov v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu. 

 

Kot splošna knjižnica:

- sodelujemo v vseživljenjskem izobraževanju,

- zbiramo, obdelujemo, varujemo in posredujemo domoznansko gradivo,

- zagotavljamo dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,

- organiziramo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,

- organiziramo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,

- organiziramo kulturne prireditve. 

 

2. 1. 2. Seznam organizacijskih enot 

 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija

Ulica sv. Barbare 4-5
5280 Idrija
T: 05 37 34 060
E: knjiznica.idrija@mkci.si
Direktorica: Nada Božić Eržen 

Bevkova knjižnica Cerkno

Platiševa ulica 5
5282 Cerkno
T: 05 37 23 140
E: bevkova.knjiznica@mkci.si
Vodja: Marinka Rojc Grum

Knjižnica Spodnja Idrija

Slovenska cesta 15
5281 Spodnja Idrija
T: 05 37 28 266
E: knjiznicasi@mkci.si
Vodja: mag. Milanka Trušnovec


Knjižnica Črni Vrh

Črni Vrh nad Idrijo 82
5274 Črni Vrh nad Idrijo
T: 05 37 29 181
E: knjiznicacv@mkci.si
Vodja: Metoda Jereb 

 

Filmsko gledališče Idrija
Trg sv. Ahacija 5
5280 Idrija
T: 05 37 73 741
E: tim.bozic@mkci.si
Vodja: Tim Božič

 

2. 1. 3. Organigram zavoda 

 

Svet knjižnice:

  • Lidija Kleindienst (predsednica)
  • Sandro Oblak, Marinka Rojc Grum, Ivanka Gantar, Dare Likar, Bernarda Tušar, Tim Božič, Neža Pavšič, Katja Jordan (člani) 


2. 2. Kontaktni podatki pristojne osebe za posredovanje informacij 

 

Pristojna oseba: direktorica Nada Božić Eržen
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija
Ulica sv. Barbare 4-5,
5280 Idrija
T: 05 37 340 61
E: nada.bozic-erzen@mkci.si 

 

2. 3. Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo delovno področje in smernice delovanja Mestne knjižnice in čitalnice Idrija 

 

2. 3. 1. Državni predpisi: 

•          Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/2001, 96/2002)
•          Zakon o zavodih (Ur. l. RS št. 12/1991, 45/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP)
•          Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ (Ur. l. RS št. 96/2002)
•          Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP)
•          Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS št. 56/2002, 72/2003, 126/2003, 70/2004, 53/2005, 14/2006, 27/2006 Skl.US: U-I-60/06-12, 68/2006)
•          Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS (Ur. l. RS št. 45/1994, 64/2001)
•          Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS št. 56/2002)
•          Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 56/1999, 64/2001)
•          Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS št. 94/2004)
•          Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS št. 29/03)
•          Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju (Ur. l. RS št. 23/2004, 71/2004)
•          Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Ur. l. RS št. 73/2005, 103/2005, 12/2006, 36/2006, 46/2006, 77/2006, 128/2006)
•          Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS št. 73/2003)
•          Pravilnik o razvidu knjižnic (Ur. l. RS št. 105/2003)
•          Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture (Ur. l. RS št. 41-1685/94)
•          Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila (Ur. l. RS št. 42/2004)
•          Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS št. 19/2003)
•          Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva (NUK/7.5.2003)
•          Etični kodeks slovenskih knjižničarjev. 1995
•          Standardi za splošne knjižnice. Ministrstvo za kulturo 2005.
•          Pravilnik za izdajo dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (Ur. l. RS št. 127-5342/2004)
•          Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS 23/99, 30/02)
•          Zakon o javnih naročilih – 2 (Ur. l. RS 128/06)
•          Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS 86/04)
•          Zakon o obveznem izvodu publikacij (Ur. l. RS št. 69/06)
•          Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja kulture (Ur. l. RS št. 28/06) Predpisi so dostopni na spletnem naslovu: http://zakonodaja.gov.si. 

 

2. 3. 2. Predpisi EU:

Evropski register predpisov je dostopen na spletnem naslovu: http://europa.eu./index_sl.htm


2. 4. Seznam strateških in programskih dokumentov

 

- Letna poročila
- Strateški načrt Mestne knjižnice in čitalnice Idrija za obdobje 2015–2020
- Dokument nabavne politike 

 

2. 5. Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih vodi organ, oziroma jih zagotavlja svojim uporabnikom:

 

Knjižnica opravlja javne storitve, naštete v:

– 2. in 16. členu  Zakona o knjižničarstvu

– Uredbi o osnovnih storitvah knjižnic

– Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja

– Uredbi o posredovanju in ponovnih uporabi informacij javnega značaja

 

2. 6. Opis javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk 

- Zbirka podatkov o uporabnikih.

- Evidenca oseb, vpisanih v Mestno knjižnico in čitalnico Idrija na podlagi pristopne izjave. Evidenca temelji na Zakonu o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/2001). 

Kategorije posameznikov, o katerih se vodi zbirka osebnih podatkov:

-          predšolski otroci

-          osnovnošolci

-          srednješolci

-          zaposleni

-          študenti

-          zaposleni v matični ustanovi

-          upokojenci

-          nezaposleni

-          samostojni obrtniki/podjetniki

-          kmetje

-          svobodni poklici

-          gospodinje

-          brezposelni

-          tuji državljani

 

Evidenca vsebuje naslednje podatke:

-          ime in priimek

-          datum rojstva

-          naslov stalnega in začasnega bivališča

-          občina

-          ime in priimek očeta ali matere oz. skrbnika (za otroke)

 

2. 7. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatko

 

Knjižnični katalog COBISS

Knjižne novosti

Gradivo, kupljeno s sredstvi Ministrstva za kulturo RS (2017): http://www.idr.sik.si/si/v/32/katalog-informacij-javnega-znacaja/gradivo-kupljeno-s-sredstvi-ministrstva-za-kulturo/2. 8. Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja

Letni načrti nakupa knjižničnega gradiva (http://www.idr.sik.si/si/v/31/letna-porocila/dokument-nabavne-politike/).  


3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletnih straneh knjižnice: http://www.idr.sik.si/. Za dostop je potreben internetni brskalnik in bralniki za pdf oziroma MS Word formate. Dostop do informacij v tiskani obliki je možen na upravi knjižnice od ponedeljka do petka od 7.30 – 15.00. Dostop do informacij javnega značaja za osebe s posebnimi potrebami je zagotovljen na spletu tudi v izključno tekstovni obliki.

 

Način dostopa, stroške posredovanja in ponovne uporabe informacij podrobneje urejata:

– Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2003, 61/2005, 28/2006, 23/2014, 50/2014, 102/2015)

– Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016)

Za dostop do informacij ali za ponovno uporabo javnih informacij je potrebno oddati pisno zahtevo na obrazcu  Z-ZDIJZ (https://www.ip-rs.si/obrazci/informacije-javnega-znacaja/) na e-naslov knjiznicaidr@idr.sik.si.

Stroške za dostop do informacij javnega značaja zaračunavamo po enotnem stroškovniku materialnih stroškov v skladu z Uredbo. Za ponovno uporabo zaračunavamo mejne stroške in ceno za ponovno uporabo podatkov, s katerimi razpolagamo, v skladu z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbe.

 

4. STROŠKOVNIK  

 

 

Na podlagi 34. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS št. 51/06 – UPB2 in št. 23/14, 50/14 in 102/15) in 17. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS št. 24/16) in soglasjem sveta Mestne knjižnice in čitalnice Idrija z dne 27. 6. 2016 izdajam 

 

STROŠKOVNIK O POSREDOVANJU IN PONOVNI UPORABI INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Mestne knjižnice in čitalnice Idrija

 

I.

 

Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

 

Kadar so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, organ zaračuna prosilcu materialne stroške za posredovanje naslednjih informacij:
1. prepisa, fotokopije ali nosilca elektronskega zapisa zahtevane informacije, pri čemer se kot prepis šteje izdelava kakršnegakoli dvojnika s tehničnimi sredstvi,
2. pretvorbo informacije iz elektronske v fizično obliko, če je informacija izključno v elektronski obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v fizični obliki,
3. pretvorbo informacije iz fizične v elektronsko obliko, če je informacija izključno v fizični obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v elektronski obliki,
4. izdelavo fotokopije zaradi izvajanja delnega dostopa za vpogled v dokumente,
5. poštnino za pošiljanje po pošti.
Organ ne zaračuna stroškov:
1. za vpogled v dokumente, kadar ne gre za primere iz 4. točke prejšnjega odstavka,
2. za vpogled v dokumente v elektronski obliki, ne glede na izveden delni dostop, če se ga opravi v elektronski obliki,
3. za telefonsko posredovanje informacij,
4. za posredovanje informacij po elektronski pošti, če ne gre hkrati za primere iz 3. točke prejšnjega odstavka,
5. za posredovanje informacij po telefaksu, ki skupaj ne presegajo petih strani.
Organ posreduje informacije glede na tehnične pripomočke, s katerimi razpolaga.

 

II.

 

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so določene v skladu s 17. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in so (brez DDV):
Zap. št. Storitev Enota Cena v EUR na enoto 
1. fotokopija formata A4 stran 0,06 
2. fotokopija formata A3 stran 0,13 
3. fotokopija večjega formata stran 1,25 
4. barvna fotokopija formata A4 stran 0,63 
5. barvna fotokopija formata A3 stran 1,25 
6. elektronski zapis na zgoščenki CD kos 2,09 
7. elektronski zapis na zgoščenki DVD-R kos 2,92 
8. elektronski zapis na disketi kos 1,25 
9. posnetek na videokaseti kos 4,17 
10. posnetek na avdiokaseti kos 2,09 
11. pretvorba dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko stran 0,13 
12. pretvorba barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko stran 1,25 
13. pretvorba dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko stran 0,08 
14. pretvorba barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko stran 0,13 
15. posredovanje standardnih podatkov iz informatiziranih zbirk podatkov operacija ene poizvedbe 3,74 
16. posredovanje informacij javnega značaja in ponovne uporabe iz neinformatizirane zbirke dokumentarnega gradiva – odbiranje in posredovanje podatkov s strani uslužbenca s IV. ali V. stopnjo izobrazbe 1 ura 8,7 
17. posredovanje informacij javnega značaja in ponovne uporabe iz neinformatizirane zbirke dokumentarnega gradiva – odbiranje in posredovanje podatkov s strani uslužbenca s VI. stopnjo izobrazbe 1 ura 10
18. posredovanje informacij javnega značaja in ponovne uporabe iz neinformatizirane zbirke dokumentarnega gradiva – odbiranje in posredovanje podatkov s strani uslužbenca s VII. stopnjo izobrazbe 1 ura 14
19. poštnina za pošiljanje informacij po pošti kos skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve

 

III.

 

Za neinformatizirano zbirko dokumentarnega gradiva po tem stroškovniku se šteje vsak zbir listin oziroma njen del, ki se ne vodi kot centralna informatizirana baza in iz katerega je skladno z zahtevo prosilca potrebno odbirati informacije. 
Cena na enoto 1 ure velja za vsako začeto uro.

 

IV.

 

Za plačilo stroškov posredovanja izda organ prosilcu sklep ob posredovanju zahtevanih informacij, iz katerega mora biti razvidna specifikacija stroškov v skladu s to uredbo. Organ določi rok, v katerem mora prosilec plačati stroške posredovanja informacij. Rok ne sme biti daljši od petnajstih dni od prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep odloča Informacijski pooblaščenec.
Če organ ugotovi, da bodo materialni stroški posredovanja informacij presegli 80 eurov (z vključenim DDV), lahko od prosilca zahteva vnaprejšnji polog. V pozivu za plačilo vnaprejšnjega pologa mora organ določiti rok za plačilo, ki ne sme biti daljši od petnajstih dni od prejema poziva, in obrazložiti višino pologa. Po posredovanju informacij organ obračuna dejansko nastale stroške in prosilcu izda sklep v skladu s prejšnjim odstavkom. Če polog presega dejanske materialne stroške, organ prosilcu ob posredovanju informacije vrne presežni znesek. Če dejansko nastali stroški presegajo znesek vnaprejšnjega pologa, prosilec razliko plača skladno s prejšnjim odstavkom.

 

V. 

 

Glede ostalih vprašanj v zvezi s posredovanjem informacij javnega značaja in stroški se uporabljajo določbe ZDIJZ in Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

VI.

 

Ta stroškovnik prične veljati po predhodni potrditvi sveta knjižnice z dnem objave na spletni strani knjižnice, to je 04.07.2016. 

 

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA